Blog - Alle omgevingsvergunning-aanvragen een Wnb-toets?

Moet ik nu werkelijk bijna iedere vergunningaanvraag laten toetseen aan de Wet natuurbescherming?

De vergunningverlener X ziet de bui al hangen. We hebben de capaciteit niet voor een dergelijke toetsing. Bovendien vindt de vergunningverlener het een beetje overdreven en dus wordt er op basis van een persoonlijke mening een besluit genomen; de aanvraag wordt niet getoetst aan Ecologie (Wet natuurbescherming). Op de gemeentelijke website wordt met geen woord gerept over het toetsen van een aanvraag aan de Wet natuurbescherming. Is dit een beetje herkenbaar?

De initiatiefnemer die de omgevingsvergunningaanvraag bij gemeente X heeft ingediend is tevreden, want hij krijgt te horen dat de vergunning ter inzage gaat. Wanneer er geen bezwaren door de gemeente worden ontvangen kan de initiatiefnemer direct aan de slag om zijn plannen uit te voeren.

De bewoners in de buurt van het plangebied hebben helemaal geen trek in de plannen van de ondernemer en tekenen bezwaar aan. De omwonenden 'maken zich grote zorgen over de aanwezige beschermde natuur'. Ze claimen dat er in de huidige bebouwing, dat volgens de plannen gesloopt (onder andere in verband met asbest) moet gaan worden, een grote kolonie huismussen leeft. En bovendien geven de omwonenden aan dat er regelmatig rugstreeppaden in het plangebied worden waargenomen.

Dit wil je als initiatiefnemer niet te horen krijgen. De gemeente verifieert bij de provincie die het bevoegd gezag is voor de Wet natuurbescherming of dit bezwaar gegrond is. De provincie geeft aan dat er in nu alsnog een natuurtoets uitgevoerd moet worden. Het is half augustus wanneer de initiatiefnemer dit te horen krijgt van de gemeente. De initiatiefnemer baalt enorm omdat het onderzoek pas volgend jaar April kan starten volgens het onderzoeksprotocol. Dat betekent een fikse vertraging en extra kosten. De gemeente geeft bij de initiatiefnemer aan dat hij, wanneer uit de natuurtoets blijkt dat het nodig is, direct bij de provincie een ontheffing voor het verwijderen van nesten moet aanvragen.

De initiatiefnemer laat het er niet bij zitten en klimt in de spreekwoordelijke pen. Hij kent de verantwoordelijke wethouder nog uit zijn studententijd en maakt zijn probleem bespreekbaar. Hij schrijft ,,Het enige dat er mij verteld had moeten worden is dat ik mogelijk een natuurinclusieve vergunning had moeten aanvragen waarvoor een natuurtoets uitgevoerd had moeten worden. Dit had mij een jaar vertraging gescheeld".

Gemeente X heeft haar website aangepast met een toelichting op de vergunningverlening. Vanaf heden raadt de gemeente aan bij ruimtelijke projecten een deskundig bureau een quickscan uit te laten voeren. Met een quickscan kan worden vastgesteld of een plangebied geschikt is als vaste rust- en verblijfplaatsen voor beschermde soorten. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt of er vervolgonderzoek moet plaatsvinden en kan er een inschatting van de onderzoekstermijn worden gemaakt. Na het uitvoeren van een natuurtoets kan direct bij de provincie een ontheffing aangevraagd worden.

Foto: Rugstreeppad.


Foto: Huismus (vrouwtje).

Foto: Huismus (mannetje).