Soms kan ik die natuurwetgeving echt niet uitleggen...

Dat meen ik. Ik merk dat ik er regelmatig moeite mee heb om de toepassing van de Wet natuurbescherming aan ondernemers uit te leggen. Ik heb het dan vooral over de verschillen tussen de provincies.


Per 1 januari 2017 zijn de provincies het bevoegd gezag voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Ondernemers begrijpen niet dat de ene soort in de ene provincie wel en in de andere niet beschermd is. Ook kan ik niet uit leggen waarom er in de ene provincie er wordt beoordeeld op aanwezigheid van ecologische functionaliteit en in de andere provincie het nest zelf ook jaarrond beschermd is.


,,Natuurwetgeving is niet bedoeld om projecten tegen te houden"


We maken het onszelf zo onnodig moeilijk bij het aanvragen van ontheffingen dat je bijna vergeet waar de wet ook weer voor bedoeld was, namelijk het beschermen van soorten. Bovendien wordt er bij sommige provincies aangegeven dat je als aanvrager maar creatief moet zijn met het aantonen van het wettelijk belang op basis waarvan de ontheffing verleend zou kunnen worden.


In de praktijk betekent dit dat er een relatie aangetoond moet worden tussen bijvoorbeeld het kappen van een boom of bomen en het wettelijk belang 'Veiligheid' of 'Volksgezondheid'. Wanneer kappen plaatsvindt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling (uitvoering van een bestemmingsplan) dan weet ik niet hoe ik moet motiveren waarom ik een ontheffing zou krijgen voor het verwijderen van een jaarrond beschermd nest.


,,Natuurwetgeving is bedoeld om soorten te beschermen"


Er zijn ook provincies die meer redeneren vanuit de geest van de wetgeving. Waar het natuurlijk om gaat is dat de bescherming van soorten met jaarrond beschermde nesten geborgd is. Praktisch zou dat wat mij betreft neerkomen op het borgen van de ecologische functionaliteit. Als dat niet kan dan moet je je plan cancelen of uitstellen totdat je die functionaliteit wel kunt borgen. Is het dan alleen maar kommer en kwel? Nee! Er is wel degelijk een alternatief.


Er is een alternatief!


Waar ik erg enthousiast over ben is de Gebiedsgerichte Aanpak Natuur, een natuurinclusieve manier van werken. De kern van deze aanpak wordt gevormd door een managementplan voor beschermde soorten (soortenmanagementplan). Wat er met de aanpak eigenlijk gedaan wordt is het onderzoeken van beschermde soorten op gebiedsniveau in plaats van op perceelsniveau. Hierdoor begrijp je beter de ecologische context, kan je een betere inschatting maken van de kansen en knelpunten voor soorten, zijn er snellere procedures en meer zekerheid voor ruimtelijke ontwikkelingen. Bovendien is er een belang op basis waarvan een gebiedsontheffing afgegeven kan worden.


Ben je nieuwsgierig geworden naar deze aanpak? Lees dan meer op mijn site gebiedsgerichteaanpaknatuur.nl .

Ervaring als stadsecoloog en ondernemer

Door mijn jarenlange ervaring als stadsecoloog weet ik als geen ander dat de praktijk weerbarstig kan zijn.


Als je wilt bouwen, verbouwen of slopen komt natuurwetgeving al snel om de hoek kijken. Vaak is het een kwestie van weten wat je op welk moment moet doen. Timing is essentieel.


Bel de Natuurtelefoon

Ik kan me goed voorstellen dat je het lasting vindt om in te schatten wat wijsheid is. Als je even wilt klankborden over je project en de eisen die worden gesteld vanuit de natuurwetgeving schroom dan niet om de telefoon te pakken en bel: 085 - 0654182Laat GS weten wat je er van vindt...

Ik hoor vaak gemopper over bestuurders, maar je zal zelf maar rekening moeten houden met verschillende belangen, dat is echt niet zo eenvoudig. Je doet het eigenlijk nooit goed, althans je kan niet iedereen tevreden stellen. Je kan niet van een bestuurder verwachten dat zij / hij tot in de details weet hoe lastig die natuurwetgeving kan zijn. Maar je kan wel van je laten horen en proberen met een Gedeputeerde in gesprek te gaan.

Besef dat die hele materie rondom soortenbescherming iets nieuws is voor de provincies. We moeten ze dus een handje helpen.


Voorkom dat je een dwaalgast wordt...


Je wilt niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Maar dat is helaas vaak wel wat er gebeurt. Niet opzettelijk, maar wel de praktijk. Dan is het handig als je weet waar je naar op zoek bent en bij wie je terecht kan.