Soortenmanagementplannen en de gebiedsgerichte aanpak natuur

Afbeelding: Sterk vereenvoudigde weergave van het proces van de Gebiedsgerichte Aanpak Natuur

Sinds 1 januari 2017 is de wet natuurbescherming van kracht. Veel gemeenten en provincies zijn bezig met stroomschema's en checklisten. Dit helpt vergunningverleners en initiatiefnemers met het doorlopen van de vergunningsprocedure, maar optimale bescherming voor gebouwbewonende soorten als Huismus, Gierzwaluw en vleermuizen krijg je pas met de Gebiedsgerichte aanpak Natuur. Natuurgegevens die verzameld worden in het kader van projecten en vergunningen zijn waardevol, maar onvoldoende om de ecologische context te bevatten.

Door grootschalig onderzoek, zoals bij de Gebiedsgerichte aanpak Natuur, worden de ecologische functies van een gebied zorgvuldig in kaart gebracht.

Deze aanpak wordt geborgd in een managementplan voor beschermde soorten (MBS / SMP). Het managementplan beschermde soorten geeft zekerheid aan het borgen van de gunstige staat van instandhouding en ontwikkelruimte. Hierdoor is het mogelijk voor de Provincie (bevoegd gezag) om een gebiedsontheffing voor langere tijd af te geven.

De Gebiedsgerichte aanpak Natuur is de weg naar een Natuurinclusieve samenleving.