Over Kaales Natuur & Ondernemen


Weet je waar ik tegen aan liep?

Ik liep tegen de juridisering aan van natuurtoetsen. Vanuit het perspectief van juristen, vergunningverleners en toezichthouders en handhavers kan ik dat best begrijpen. Maar dat neemt niet weg dat het voor de praktijk niet altijd begrijpelijk is, of zelfs vreemd.


Het misbruik van de natuurwetgeving om bouwprojecten tegen te houden werkt juridisering in de hand. Het gaat dan helemaal niet meer over de bescherming van soorten, maar over de regels uit de natuurwetgeving. Hoewel ik het best kan verklaren blijf ik er moeite mee hebben in de praktijk.


Het was ergens in 2009 dat ik begonnen ben met het voorzichtig opschrijven van een visie op de toepassing van natuurwetgeving. Regelmatig sprak ik hierover met deskundige bureaus en die bevestigde het en vulde het; 'Het moest toch anders kunnen'. Zonder budget heb ik deskundigen uit mijn netwerk benaderd om me te helpen een visie te schrijven.


En zo gebeurde het dat ik als afgevaardigde van de CROW-Klankbordgroep "Flora en Faunamaatregelen" meeging naar een meeting over nieuw te ontwikkelen instrumenten door het Rijk. Het ministerie van Economische Zaken deed uit de doeken welke instrumenten er gemaakt zouden worden om vooral gemeenten en initiatiefnemers te helpen bij de uitvoering van de natuurwetgeving (destijds de Flora en faunawet). Een mooie ambitie... toch?

Hieronder een indruk van mijn referenties...


Als je wat roept moet je het ook waarmaken...

Ik vond enerzijds dat alle goede initiatieven voor het ontwikkelen van instrumenten niet optimaal zouden zijn voor beschermde flora en fauna. Anderszijds vond ik dat het gebruik van de instrumenten te veel in de reactieve sfeer plaatsvond en nog steeds te veel onderzekerheden gaf aan ondernemers. Leuk als je iets vindt, maar kom dan maar eens met een goed verhaal. Ik liep naar de flipover, pakte een stift en begon te schetsen en te vertellen. Twintig minuten later kreeg ik een uitnodiging om dit verhaal over een Gebiedsgerichte aanpak Natuur voor EZ uit te gaan werken. Direct 'ja' gezegd. En voor dat ik het wist werd ik voor 2 dagen in de week voor een half jaar gedetacheerd bij het Ministerie van Economische Zaken. Hierbij heb ik intensief samengewerkt met de werkgroep die ik al gestart was.


Na een half jaar liep de detachering af... Er kwam een vervolgvraag... Dit was mijn kans. En niet lang daarna op 1 november 2013 zag Kaales Natuur & Ondernemen het licht. Mijn eerste opdracht was er een voor het Ministerie van Economsche Zaken; het begeleiden van enkele pilots over het onderwerp 'Generieke Aanpak Natuur' zoals de Gebiedsgerichte Aanpak Natuur destijds werd genoemd. Het ophalen en delen van praktijkervaringen bij deze pilots bleek erg waardevol te zijn. Lees meer over de Gebiedsgerichte Aanpak Natuur op gebiedsgerichteaanpaknatuur.nl .


Overtuiging...


Ik geloof in een natuurinclusieve samenleving. In een maatschappij waar Natuur & Ondernemen met elkaar optrekken, elkaar faciliteren en versterken! Mijn missie is een wezenlijke bijdrage te leveren aan het realiseren van die natuurinclusieve samenleving. Ik geloof namelijk dat er zowel kansen zijn voor natuur en biodiversiteit als voor het ondernemen en realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen en benutting. Met mijn onderneming wil ik daar heel graag een bijdrage aanleveren.


Natuurbehoud waar nodig, Ruimtelijke ontwikkelingen waar mogelijk...


Een belangrijk principe voor het samen optrekken van natuur en economie is gebaseerd op; Natuurbehoud waar nodig en Ruimtelijke Ontwikkeling waar mogelijk. Mijn uitgangspunt bij het toepassen van dit principe is het creëren en benutten van kansen; zowel voor ruimtelijke ontwikkelingen als voor natuurwaarden.

Deze kansen worden gecreëerd en benut in de reguliere aanpak en in de Gebiedsgerichte Aanpak Natuur. De inzet is om ruimtelijke plannen uitvoerbaar te maken en natuurwaarden te beschermen waar het kan.

Wat kan Kaales Natuur & Ondernemen voor jou betekenen?


Kaales Natuur & Ondernemen kan een baken zijn, zoals het baken hiernaast van Rottumeroog. Een baken geeft richting en zorgt voor een juiste koers. Laat me je helpen bij;

  • het uitvoeren van een betrouwbare natuurtoets / ecologisch onderzoek

  • het uitvoeren van een second opinion

  • het implementeren van natuurwetgeving in de organisatie

  • het uitwerken en implementeren van de Gebiedsgerichte Aanpak Natuur

  • Adviseren op het gebied van natuurinclusief bouwen


De IJzeren Kaap op Rottumeroog, tegenwoordig een bekend landmark.