Werkzaamheden

Projecten en opdrachtgevers


Ecologisch adviseur voor de gemeente

Voor de gemeente Steenwijkerland ben ik ecologisch adviseur voor het toetsen van omgevingsvergunningen (bouwen en slopen), ruimtelijke onderbouwen voor bestemmingsplannen en lever ik een bijdrage aan de gebiedsvisie voor Giethoorn.


Ecologisch adviseur voor de gemeente

Voor de gemeente Staphorst ben ik ecologisch adviseur voor met name het toetsen van omgevingsvergunningen (bouwen en slopen) en bestemmingsplannen. Daarna houd ik mij tijdelijk bezig met het toetsen van omgevingsvergunningen voor het onderdeel kappen van bomen.


Mini-cursus toepassing Wet natuurbescherming in de gemeente

Ambtenaren van de gemeente van diverse afdelingen heb ik in deze mini-cursus geinformeerd over de Wet natuurbescherming en de veranderingen ten op zichte van de oude Flora- en Faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet. Ook de verschillende rollen die je als gemeente hebt in relatie tot de Wet natuurbescherming is kort belicht.

Cursus Wet natuurbescherming en het werken met gedragscodes

Voor het Cursus Centrum Groen (CCG) geef ik cursus over de toepassing van Natuurwetgeving (Niveau 3) en in het bijzonder in relatie tot het gebruik van een door de minister goedgekeurde gedragscode. Aan het eind van de cursus wordt een examen afgenomen door Het Examenhuis. Bij het behalen van het examen ontvangt de cursus een certificaat.

Ecogids | Natuurgericht beheer | Natuurtoetsen t.b.v. zonneparken

Voor de gemeente Apeldoorn heb ik diverse projecten uitgevoerd. Voor het project Ecogids (Afdeling Beleid) heb ik de ecologische invulling verzorgd. Voor de afdeling Beheer & Onderhoud heb ik op hoofdlijnen voor het stedelijk gebied een beheerplan voor Ecologisch en Natuurgericht beheer geschreven. En voor de afdeling Vastgoed heb ik enkele natuurtoetsen uitgevoerd in het kader van een haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van zonneparken.


Uitvoeren van diverse natuurtoetsen

Het uitvoeren van de eerste stap in het proces, de quickscans, als het uitvoeren van naderonderzoek vindt plaats in samenwerking met Ruimte voor Advies.


Architect Mireille Langendijk (Bio Inspired Innovation)

Samen met Mireille Langendijk en een team van deskundigen is er gewerkt aan een groene gebiedsvisie voor het voormalige Zwitsal-terrein in Apeldoorn. De visie, die gaat over de duurzame ' Groene Ontdekking', is met enthousiasme door de gemeente Apeldoorn ontvangen. Kaales Natuur & Ondernemen heeft het aspect natuurinclusief bouwen en biodiversiteit voor haar rekening genomen.


Uitvoeren van diverse natuurtoetsen ten behoeve van het zorgvuldig slopen van opstallen

Het uitvoeren van de eerste stap in het proces, de quickscans, als het uitvoeren van naderonderzoek vindt plaats in samenwerking met Holag (Hofland Landelijk Gebied).


Uitvoeren van diverse natuurtoetsen

Voor Saltos zijn diverse quiscans en naderonderzoeken in het kader van de Wet natuurtbescherming voor de ontwikkeling van woningbouwprojecten. Sinds maart 2019 worden deze onderzoeken uitgevoerd onder de naam Ecologicus, een dienst van Kaales Natuur & Ondernemen.


Second opinion (natuurtoets)

Middels een tussenpersoon heb ik voor Stekelenburg advocaten een second opinion uitgevoerd. Regelmatig blijkt dat de methode van onderzoek en het type conclusie dat gegeven wordt niet bij elkaar horen waardoor de conclusie onvoldoende valide is. Door de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd of de conclusie aan te passen in de natuurtoets kan dit hersteld worden. Bij het uitvoeren van een second opinion is dit het eerste dat wordt bekeken.


Website Stichting Ecological Restoration Advice

Voor de stichting heb ik een website gemaakt voor de projecten en het team van experts.


Handreiking Natuur | Checklist Natuur

Toen de Wet natuurbescherming werd geintroduceerd betekende dat voor veel provincies dat ze zich moesten gaan verdiepen in het proces en de bijkomende procedures van ontheffingverlening voor het onderdeel soortenbescherming. Voor veel gemeenten werd ook duidelijk dat ze ' iets' met natuur moesten doen. Het borgen van natuurwetgeving in je organisatie en het samenwerken met andere organisaties is dan ook een complex gebeuren. Daarom wilde de provincie Gelderland een werkdocument voor henzelf, de omgevingsdiensten en gemeenten waarin alle stappen zijn vastgelegd. Het resultaat hiervan is te vinden op checklistnatuur.nl .

Handreiking Natuur

Handreiking Gebiedsontheffing voor beschermde soorten

In navolging op de introducering van het ministerie van Economische Zaken wilde de provincie Noord-Brabant een meer uitgewerkte handreiking voor gebiedsontheffingen in de context van de Wet natuurbescherming waarin de provincie een nieuwe en prominente rol hebben gekregen.

Visie toepassing Natuurkaart

Een kleine en interessante opdracht dat het gebruik van gevalideerde data uit de Nationale Data Flora en Fauna (NDFF) raakte. Tauw heeft voor het buitengebied een model ontwikkeld om ecologische functies beter te kunnen voorspellen. Dit model is in het veld getest en effectief bevonden. De visie ging op de bruikbaarheid van de Natuurkaart voor gemeenten.

Handreiking Gebiedsgerichte aanpak Natuur

Deze handreiking met als oorspronkelijke titel " Op weg naar een Generieke Aanpak Natuur" is nog gebaseerd op de 'old school - benadering'. Het ministerie zag het als het een effectieve aanpak om uitvoering te kunnen geven aan natuurwetgeving enerzijds en te voorkomen dat projecten zouden vertragen vanwege diezelfde natuurwetgeving. Inmiddels zijn meerdere provincies met dit onderwerp bezig.

Gebiedsgerichte aanpak Natuur